adrimFac 5.59
dijous, 13 octubre de 2011

S'ha solventat un error a les compres intel·ligents alhora de crear una nova compra.
S'han solventat alguns errors a les consultes obertes.
S'ha millorat el llistat de facturació.