adrimFac 5.39
dilluns, 30 maig de 2011

S'ha millorat el format dels albarans i els pressupostos alhora de mostrar les dades del servei.
S'ha solventat un problema alhora d'engegar el programa associat per fer etiquetes.