Nom:
Empresa:
Email:
Telèfon:
Missatge:
Introdueixi codi seguretat:
Imprimir Trametre a un amic

adrimEscolaBressol. Característiques.

adrimFacEscolaBressol És un programari per portar la gestió d'una escola bressol a nivell d'expedients, menjador i facturació amb remeses bancàries. Les principals funcionalitats d'adrimEscolaBressol són:
GESTIÓ D'ALUMNES/EXPEDIENTS
Gestió expedients amb informació històrica
 • Dades personals de l'alumne.
 • Dades dels pares/mares.
 • Possibilitat de multiples contactes amb la família.
 • Agrupació de classes.
 • Poder indicar quina escolaritat fa habitualment (matí i/o tarda) així com horai extensible habitual i menjador.
 • Històric d'altesi baixes dins d'una mateix curs escolar.
 • Observacions obertes.
 • Malalties i alergies.
 • Històric d'assistència a menjador amb exportació a excel.
 • Hisòric d'us de l'horar extensible de manera extraordinaria amb exportació a excel.
 • Observacions per alumne.
 • Percentatge de beca segons escolaritat, horari extensible i menjador.
GESTIÓ GRUPS/CLASSE
 • Gestió dels diferents grups/classe.
 • Asignació d'una manera àgil dels alumnes d'una classe.
 • Assignar tots els alumnes d'un grup a un altre grup, interessant per promocionar grups d'un curs a l'altre..
 • Exportació a excel dels diferents alumnes d'un grup.
Gestió grup/classe
GESTIÓ D'ACTIVITATS EXTRES
Gestió activitats extres
 • Gestió de les diferents activitats extres que es realitzen i que després es facturaran..
 • Poder indicar la descripció que apareixerà en el rebut domiciliat poden indicar variables de temps, per exemple, posant %m es pot indicar que en la descripció del rebut es mostri el mes al que pertany l'activitat extra..
 • Assignar els alumnes que realitzen l'activitat extra.
 • Import de l'activitat extra, si es una activitat que no es cobra s'haurà de posar 0.
TIPUS DE MENUS
Permet gestionar els diferents tipus de menus que es poden servir en el menjador.
MARCATGE MENÚS
 • Permet enregistrar qui ha utilitzat el servei de menjador.
 • Permet indicar quin tipus de menú ha consumit.
 • Permet filtrar els alumnes per grups/classe.
 • Exportació de dades a excel
Marcatge menús
MARCATGE HORARI EXTENSIBLE
Igual que el marcatge de menjador peró per enregistrar aquells alumnes que utilitzen l'horari extensible de manera esporàdica un dia en concret.
COBRAMENTS / REMESA BANCÀRIA
Gestió de cobraments
 • Busqueda automàtica de tots els rebuts a generar tenint en compte escolaritat, horari extensible habitual, horari extensible extraordinari, menjador, activitats extraordinàries i beques
 • Possibilitat de modificar manualment el procés automàtic abans descrit
 • Cobrament per conceptes independents de tal manera que el rebut té més informació de cara als pares
 • Generació del fitxer per realitzar la remesa al banc
 • Exportació de dades a excel
LLISTAT I ESTADÍSTIQUES
Conjunt de llistats i estadístiques per tal d'extreure informació al sistema informàtic tal com:
 • Busqueda d'alumnes que compleixin un seguit de paràmetres
 • Graella d'horari extensible per grup/classe i mes mostrant per a cada alumne si utilitza el servei al matí a la tarda o matí i tarda, visualitzant les tres informacions en colors diferents
 • Llistat de telèfons per grup/classe
 • Resums mensuals de cobraments segons escolaritat, horari extensible o menjador
UTILITATS
Utilitats vàries per el bon funcionament d'adrimEscolaBressol, tal com:
 • Configuració del sistema: Permet configurar les dades de la seva escola, les tarifes que estan en vigor així com les descripcions que apareixeran en els rebuts domiciliats.
 • Correu electrònic massiu: Permet recercar el coreu electrònic d'aquells alumnes que es desitji per tal d'enviar-lis algun tipus d'informació.
 • Cursos: Per crear un nou curs clonant les dades d'un curs anterior.
 • Usuaris: Permet crear diferents usuaris que podran entrar al programari adrimEscolaBressol poden indicar a quines parts del programari tindran accés.
Marcatge menús